Köpvillkor

Allmänna villkor för beställning av PCR-test, antigentest, antikroppstest och reseintyg

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor tillämpas när du som privatperson (konsument) eller företag beställer PCR-test, antikroppstest samt antigentest avseende Covid -19 och utfärdande av reseintyg (läkarintyg) och/ eller resultat baserat på resultatet av sådant PCR-test eller antigentest (”Tjänsten”) av PharmaUse AB, org. nr. 559245-4762 (”PharmaUse”/”oss”/”vi”/”vår”).

En mer utförlig beskrivning av Tjänsten och vanliga frågor och svar hittar du på vår hemsida testcenter.nu. Kortfattat innebär Tjänsten att du gör ett PCR-, antigen- eller antikroppstest på en av våra eller våra samarbetspartners mottagningar, eller att du själv beställer hem testkit, testar dig själv enligt instruktionerna som medföljer testkitet och skickar testet till den adress (det laboratorium) som vi angett. Därefter görs en analys av ditt test. Visar analysen negativt resultat (dvs. att du enligt analysen inte har en pågående infektion av covid -19) utfärdar vi ett läkarintyg (reseintyg) som styrker detta. Läkarintyget (reseintyget) översänds elektroniskt på sätt som anges på vår hemsida. Visar analysen positivt resultat, meddelas du om detta. Vi utfärdar då inget läkarintyg (reseintyg). För tydlighets skulle innefattar alltså Tjänsten antingen att ett läkarintyg (reseintyg) upprättas eller att du erhåller ett positivt resultat av analysen av ditt test.

I samband med att du beställer Tjänsten samtycker du till att dessa allmänna villkor tillämpas som del av avtalet mellan dig/ditt företag och oss.

Beställning av Tjänsten

Beställning av Tjänsten görs på vår hemsida testcenter.nu, via telefon, via en samarbetspartner eller direkt på plats på våra eller våra samarbetspartners mottagningar. Du kan alltid höra av dig till vår via chatten på testcenter.nu  eller mejla pharmause [email protected]  om du har frågor.

För att få beställa Tjänsten måste du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år måste du ha fått samtycke till din beställning från vårdnadshavare.

Avtal om köp av Tjänsten

Avtal om köp träffas när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejl du angivit. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din beställning om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig så fort vi kan. Genom bekräftelser blir dessa allmänna villkor en del av avtalet.

Behandling av personuppgifter

Tjänsten innefattar att vi behandlar personuppgifter om de individer som Tjänsten avser. Personuppgifterna omfattar namn, kontaktuppgifter, personnummer, passnummer samt personuppgifter avseende hälsa (bl.a. om analysen av test ger positivt resultat eller inte). För PharmaUse är kunders och patienters personliga integritet av central betydelse. Behandling av kunders och patienters personuppgifter sker därför alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om behandling av personuppgifter. Detta innefattar även att resultat av tester måste översändas på ett sätt som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. PharmaUse kommer att spara dina uppgifter i 10 år enligt patientsäkerhet och journalföringslagen, för att kunna ta emot dig för testning.

Utförligare information om vår behandling av dina personuppgifter och grund för behandling av personuppgifter finner du i vår integritetspolicy som du hittar på https://testcenter.nu/integritetspolicy/. Integritetpolicyn innefattar även tydliga instruktioner om dina rättigheter och hur dessa rättigheter kan utövas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av din hälsodata. Det gör du genom att höra av dig till [email protected].

Priser och betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive eventuell moms. I samband med beställning får du en bokningsbekräftelse. Du betalar på plats på en av våra eller våra samarbetspartners mottagningar med kort eller swish. Tjänsten påbörjas att utföras först efter att betalning kommit oss tillhanda.

Kvitto skickas antingen till ditt telefonnummer eller den email, beroende på ditt önskemål, som du uppgivit i samband med beställning. För tydlighets skull är priset detsamma oavsett om reseintyg utfärdas (efter negativt analysresultat), reseintyg ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller om analys inte går att utföra.

Leveranstid

Normala leveranstider från tidpunkten du erhållit en orderbekräftelse framgår på vår hemsida testcenter.nu. PharmaUse hanterar normalt din bokning omgående från det att du fått en bokningsbekräftelse. De normala leveranstiderna av analys utgör dock inte någon garanti och det är därför viktigt att du gör beställning i god tid med marginal till din resa. För det fall du utför självtest är det också viktigt att självtestet utförs i rätt tid och skickas in i rätt tid enligt vad som framgår på vår hemsida men med hänsyn till vad de lokala föreskrifterna på din resedestination vid var tid kräver.

Eget ansvar gällande reseintyg och Tjänsten

Innehållet i vår Tjänst – inklusive vad vårt utfärdade reseintyg vid var tid innehåller och hur det är utformat – beskrivs på vår hemsida testcenter.nu. PharmaUse tar dock inget ansvar för att innehållet i vårt reseintyg och dess utformning godtas på din resedestination.

Det är du som kund som är ansvarig för att säkerställa att det reseintyg vi utfärdar är giltigt och fungerar för inresa i det land och destination du ska resa till.

Det är också du som kund som ansvarar för att ett självtest utförs på korrekt sätt. PharmaUse tar inget ansvar för om självtest utförs på felaktigt sätt och därför exempelvis inte kan ligga till grund för en analys eller korrekt analys.

Ångerrätt vid köp via internet

Vid köp via internet har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen (14 dagar) börjar gälla dagen efter att avtal ingåtts (dvs. dagen efter vår orderbekräftelse). För det fall ångerfristen upphör en lördag, söndag eller helgdag sträcks fristen ut till nästkommande vardag.

Om du önskar utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss detta klart och tydligt via e-post [email protected] Du kan också utnyttja den mall till ångerblankett som konsumentverket tillhandahåller, se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett vilken du kan skicka per e-mail eller brev till oss. Ångerrätten upphör när du helt eller delvis använder dig av de Tjänster som du har beställt exempelvis genom att ta ett av våra prover eller skicka in det till laboratoriet.

Om du har bokat en tid för testning, och utfärdande av intyg, på en av våra mottagningar eller hos våra samarbetspartners, kan du kostnadsfritt avboka din tid fram till två (2) timmar innan ditt besök. Sådan avbokning sker via de anvisningar du får i vår bokningsbekräftelse, ringa vår kundtjänst eller maila oss på [email protected].

Ansvar och ansvarsbegränsning

PharmaUse ansvar för att Tjänsten utförs fackmannamässigt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

PharmaUse ansvarar inte för brister i Tjänsten som är hänförlig till dig som kund (t.ex. att reseintyget som det vid var tid beskrivs på vår hemsida inte uppfyller kraven på din resedestination; eller att test har tagits för sent eller för tidigt enligt kraven på din resedestination; eller att självtest utförs på felaktigt sätt; eller att Tjänsten inte utförs eller inte utförs i tid pga. tekniska förhållanden i din utrustning eller anslutande nätverk).

PharmaUse ansvarar inte för brister i Tjänsten som orsakas av fel i tredje parts programvara eller nätverk om PharmaUse fackmannamässigt försökt åtgärda eller kringå felet, eller brister i Tjänsten pga. virusangrepp eller liknande trots att PharmaUse på fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder. PharmaUse ansvarar inte heller för försenad Tjänst till följd av brister i allmänna kommunikationer (t.ex. försenad postgång) eller till följd av omständigheter som utgör force majeure. PCR-tester, antikroppstest och antigentester avseende Covid-19 ger inte 100% korrekt resultat och det förekommer att analyser ger ett felaktigt negativt eller positivt resultat. PharmaUse svarar inte för att testresultatet till följd av sådan felmarginal ger ett felaktigt resultat.

Brister i Tjänsten ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för PharmaUse. PharmaUse har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som kund.

Om avhjälpande inte kan ske har du som kund rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada. PharmaUse ansvarar för brister i Tjänsten orsakad av PharmaUse:s vårdslöshet. PharmaUse:s ansvar är under alla förhållanden begränsat till ett ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande priset för Tjänsten för den individ som Tjänsten avser. PharmaUse svarar inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador. Detta innefattar att PharmaUse inte svarar för skada eller kostnader till följd av brister i Tjänsten som medför att du inte kan resa till eller släpps in på din resedestination.

Force Majeure

PharmaUse ansvarar inte för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför PharmaUses kontroll och som PharmaUse skäligen inte förväntas räkna med och vars följder PharmaUse inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Särskilt avseende företagskunder

För dig som företagskund tillämpas inte bestämmelserna om ångerrätt ovan.

Vidare svarar du som företagskund för att grund för behandling av personuppgifter som du förser PharmaUse med föreligger.

Tillämplig lag och tvist

För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Bolagsinformation

PharmaUse AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress; Hyllie boulevard 34, 21532 Malmö.

Organisationsnummer: 559245-4762

Momsregistreringsnummer: SE559245476201