Covid-19 Riskgrupper

Information om riskgrupper till covid19

Riskgrupp för allvarlig sjukdom

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

65 år och äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. I svenska data ser man att det är främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt.
 • Den som är 70–80 år har sex gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk 20 gånger högre än för en person som är 50–60 år.

Andra riskfaktorer

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar eller tillstånd som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Flera funktionsnedsättningar
 • Kronisk lungsjukdom – t ex KOL eller svår astma
 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni (högt blodtryck)
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Downs syndrom
Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Så håller du dig frisk

Det mest effektiva sättet att minska risken för allvarlig sjukdom är vaccination mot covid-19. Därför är det extra viktigt att Du som är 65 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp är vaccinerad